تفاوت توصیف و گزارش در متن

نویسندگان تازه کار اغلب تفاوت توصیف و گزارش را نمی‌دانند و در نگارش داستان‌هایشان غالباً گزارش می‌کنند. همین امر باعث افت سطح کارشان می‌شود پس لازم دانستم تفاوت این دو را با تعریف و ارائه مثال بیان کنم: گزارش صرفاً ارائه اطلاعات به صورت مستقیم به مخاطب است اما توصیف نشان دادن اطلاعات و ارائه …
ادامه ی نوشته تفاوت توصیف و گزارش در متن