پیروزی به چه قیمتی

پیش‌تر که نوجوانی دبیرستانی بودم، زمانی که بحثی درمی‌گرفت برایم اهمیتی نداشت شخص مقابل چه جایگاهی دارد و آیا حق با او است یا خیر. در طی مشاجره تمام حواسم پی یافتن جملاتی بود که مرا فاتح این میدان نبرد کند؛ جملاتی منطقی یا غیرمنطقی تفاوتی نداشت. مهم این بود که حرف خودم را به …
ادامه ی نوشته پیروزی به چه قیمتی