اهمیت دفترچه یادداشت برداری برای نویسنده

یادداشت نویسی یکی از راه‌های ثبت ایده‌ها است. با این کار کمک می‌کنیم تا ایده‌های ناب به دست فراموشی سپرده نشوند؛ ایده‌هایی که می‌تواند موضوع جالبی برای طرح یک داستان، شعر، یادداشت و یا حتی نوشتن یک دیالوگ باشد. گاهی حتی با دیدن کارهای اطرافیان به ایده‌های ارزشمندی برای برنامه ریزی دست پیدا می‌کنیم. ایده‌هایی …
ادامه ی نوشته اهمیت دفترچه یادداشت برداری برای نویسنده