از قطعه نویسی تا تکمیل کتاب

یک کتاب با هر موضوعی که داشته باشد باز هم مجموعه‌ای از قطعات مختلف است. قطعاتی که هر کدام از لحاظ موضوعی هم می‌توانند مرتبط باشند و هم مستقل اما زمانی که در کنار هم قرار می‌گیرند یک کتاب واحد را به وجود می‌آورند. ما به عنوان نویسنده نباید انتظار داشته باشیم که در پیش‌نویس …
ادامه ی نوشته از قطعه نویسی تا تکمیل کتاب