مشخص نیست چه زمانی به خانه بازمی‌گردی

گاهی اوقات برنامه ریزی می‌کردم ساعت خاصی بیرون بروم و بعد در ساعتی تقریبی به منزل برگردم و دوباره کارهایم را از سر بگیرم اما بارها ترافیک، خریدی ناگهانی، دیدن دوستی بین راه و چند کار پیش‌بینی‌نشده برایم به وجود می‌آمد و باعث می‌شد نتوانم در زمانی که فکر می‌کردم حتماً بازخواهم گشت در منزل …
ادامه ی نوشته مشخص نیست چه زمانی به خانه بازمی‌گردی