دوری از اخبار بد

ویروس COVID-19 در سراسر جهان شایع شده بود. هر کانالی از تلویزیون را که نگاه می‌کردی به نحوی به این موضوع می‌پرداخت. شبکه‌های اجتماعی مملو از کلیپ‌های هشدار دهنده یا گفتگوهای سایرین در مورد ابتلا یا مرگ آشنایان یا افراد خاص بود. همین که صبح می‌شد رسانه‌هایم را بررسی می‌کردم تا پیگیر اخبار باشم و …
ادامه ی نوشته دوری از اخبار بد