نشون بده جدی هستی

روزی در طی صحبتم با مشاور، از عدم درک و اجازهٔ خانواده‌ام در عملی کردن تصمیماتم می‌گفتم که با یک جواب کوتاه شوکه‌ام کرد؛ “شاید بهشون نشون ندادی که جدی هستی” و راست می‌گفت. اعمال من نشانگر جدیت و قاطعیتم در تصمیمی که گرفتم نبود. من ارادهٔ انجام آن کارها و جدیتی که برای رسیدن …
ادامه ی نوشته نشون بده جدی هستی