هم تشویق، هم تنبیه

گروهی داشتیم که در آن به نگارش دسته جمعی یک رمان می‌پرداختیم و این همکاری به نحوی بود که هر قسمت داستان توسط یک نفر نوشته می‌شد و سپس فرد دیگری در زمانی که نوبتش فرامی‌رسید ادامهٔ آن را می‌نوشت. اوایل نگارش رمان بودیم و نوبت من فرا رسیده بود. سه روز تمام برای نگارش …
ادامه ی نوشته هم تشویق، هم تنبیه