تذکر کوتاه

همین که در شرکت خطایی می‌کردم مدیر بخش با لحنی سرد، آن را متذکر می‌شد و می‌خواست اصلاحش کنم. هیچ‌وقت سرزنشی یا مقایسه‌ای در کار نبود. به بیراهه نمی‌رفت و فقط راجع به مشکل آن لحظه صحبت می‌کرد.  اما اگر اشتباهم مربوط به واحدی دیگر می‌شد، مدیر کل سعی می‌کرد با انواع مثال‌ها خاطرات مشابه …
ادامه ی نوشته تذکر کوتاه