رها کن

چند روزی بود که نمی‌توانستم خوب بنویسم. موقع کتاب خواندن حواسم جمع نبود و هیچ یک از تکالیف دوره‌هایم را به درستی انجام نمی‌دادم. مدام حواسم پرت کارهای غیرضروری می‌شد و ساعات پایانی روز، از این بطالت رنج می‌کشیدم. چون کارهایی هم که انجام می‌شد از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود، تصمیم گرفتم چند روزی به …
ادامه ی نوشته رها کن