تعویض عبارات

میز کهنه‌ای داشتیم که دیگر با دکوراسیون محل کارمان هماهنگی نداشت. قصد داشتیم از طریق سایت‌های فروش اجناس، آن را به دیگران نشان دهیم. برای این منظور، ثبت آگهی بر عهدهٔ من بود اما از آنجایی که هر کاری باید از زیر فیلتر مدیر بخش می‌گذشت، آگهی نوشته شده را به او نشان دادم. متن …
ادامه ی نوشته تعویض عبارات