گزین گویه های من سری ۱

۱- هنر در پرورش کودکی است که برای بهبودی دنیا گامی بردارد، نه صرفاً تحویل دادن آن به دنیا. ۲- داستان زندگی دیگران باید مایه ی عبرت یا محرک تو باشد نه مایه  سرگرمی. ۳- هر شبانه روز داستان کوتاهی از کتاب بزرگ زندگیمان است. ۴- داستان هایی را بخوان که باعث بیداری ذهن تو …
ادامه ی نوشته گزین گویه های من سری ۱