کار گروهی

گاهی ابعاد یک کار چنان وسیع است که به تنهایی از پس آن برنمی آیید، گاهی انجام یک کار از لحاظ زمانی چنان وقت گیر است که هر طور برنامه ریزی کنید به سایر امورتان لطمه وارد خواهد شد، گاهی اوقات سرمایهٔ مورد نیاز یک کار خارج از توان شما است و یا گاهی اوقات …
ادامه ی نوشته کار گروهی