ساده نویسی یعنی چه؟

اینکه بدانیم برای چه کسی و با چه سطحی از اطلاعات می‌نویسیم بسیار حائز اهمیت است. به بیان دیگر باید جامعه هدف خود را به درستی شناسایی کنیم و بر اساس آن دست به قلم شویم. به یاد دارم متنی آموزشی می‌خواندم که به دلیل کثرت لغات ناشناخته و منسوخ، مدام برنامه دیکشنری تلفن همراهم …
ادامه ی نوشته ساده نویسی یعنی چه؟