گوش شنوا

پس از فوت پدرم، هر فامیل دوری که برای تسلیت می‌آمد، در رابطه با علت مرگ کنجکاوی می‌کرد. مادرم برای پاسخ سؤالاتشان برمی گشت به اولین روزی که متوجه بیماری پدرم شدیم. از مکالماتمان با پزشکان مختلف، از مکان‌هایی که رفتیم، حالاتی که پدرم در آن روزها داشت می‌گفت تا می‌رسید به این چند روز …
ادامه ی نوشته گوش شنوا