رویاپردازی راجع به نتیجه ممنوع

بارها پیش آمده بود که پیش از شروع کسب و کاری در رابطه با آینده شغلی و درآمد احتمالی‌اش رویاپردازی می‌کردم. پیشرفت خودم را حتمی می‌دیدم چون بر این باور بودم در زمینه‌های مختلف تمام تحقیقات لازم را انجام داده‌ام و به حد کافی سبک سنگین کرده‌ام. اما همین که مدتی می‌گذشت و نتیجه‌ی مورد …
ادامه ی نوشته رویاپردازی راجع به نتیجه ممنوع