کجا بنویسم؟

لزومی ندارد تا هر بار پشت میز کارمان یا گوشه‌ای از اتاقمان را انتخاب کنیم تا بنویسیم. گاهی لازم است با تغییر محیط رنگ نوشته‌هایمان را نیز تغییر دهیم. می‌توانیم به یک کافهٔ دنج و آرام برویم، گوشه‌ای از پارک بنشینیم، به کتاب خانه شهرمان برویم، میان جمع باشیم و بنویسیم، وقتی که در اتاق …
ادامه ی نوشته کجا بنویسم؟