پرسه زدن یا کار واقعی

اوایل برای یادگیری مهارت نویسندگی در روز چند صفحه کتاب می‌خواندم، کلمات جدید را یادداشت می‌کردم و زیر جملاتی که در کتاب‌ها جذبم می‌کرد خط می‌کشیدم تا در نوشته‌های جدیدم آن ها را به کار گیرم اما به ندرت این کار را انجام می‌دادم، گاهی دل‌نوشته می‌نوشتم و تصور می‌کردم در حال یادگیری این مهارت …
ادامه ی نوشته پرسه زدن یا کار واقعی