ترتیب قرارگیری صحنه ها در داستان

هر داستان از صحنه‌های مختلفی تشکیل شده است. تفاوتی ندارد یک داستان کوتاه باشد یا یک داستان بلند و یا یک رمان، یک قاعده کلی برای قرارگیری صحنه‌ها در کنار هم وجود دارد که هر نویسنده باید به آن توجه کند. نویسنده ابتدا باید بداند که صحنه‌ای که نوشته از چه نوعی است: صحنه اکشن، …
ادامه ی نوشته ترتیب قرارگیری صحنه ها در داستان