چطور مگه؟

در محیط کارم همکاری داشتم که خودش را یک سروگردن از سایرین بالاتر می‌دید. اغلب خودش را به کار مشغول می‌کرد و حتی در زمان فراغت هم با کسی هم کلام نمی‌شد. هرگاه هم که از او دربارهٔ چیزی سؤال می‌پرسیدی امکان نداشت جواب روشنی تحویلت دهد. تفاوتی هم نداشت که آن سؤال شخصی باشد …
ادامه ی نوشته چطور مگه؟