مزایای اول بودن

ثروت متعلق به کسانی است که موضوعات تازه را خیلی سریع می آموزند. پل زین پیلزر چند سال قبل شاهد حضور پدیده‌ای جدید در دنیای مد بودیم که باعث می‌شد حجم سر بانوان دو برابر حالت عادی نشان داده شود. نمی‌دانم چه ویژگی خاصی از لحاظ زیبایی شناسی داشت که آن طور فراگیر شد. اما …
ادامه ی نوشته مزایای اول بودن