نمیدونم چرا ناراحتم

دقت کردی گاهی اوقات حال دلت بده اما دلیلش رو نمی‌دونی؟ به خودت میگی ناراحتم، اما چرا؟ حس می‌کنی تهِ ته ذهنت یه چیزی آزارت میده اما نمیدونی چی. برای من که بارها این اتفاق افتاده. بارها احساس کردم حالم گرفته‌اس و بعد که مُصر شدم برای پیدا کردن جواب، سرنخ‌ها منو رسوندن به یه …
ادامه ی نوشته نمیدونم چرا ناراحتم