برای تشویق خودت هدیه بخر

گاهی برای انجام تمرینات و نوشتن برخی متن‌ها سخت پشت میز کارم دوام می‌آوردم. مدام به بهانه‌های مختلف از جایم برمی خواستم تا کارهایی غیرضروری انجام دهم، اما همین که دوام می‌آوردم و چه بسا متنی بسیار خام دستانه می‌نوشتم، برایم ارزش داشت؛ اینکه سرانجام توانسته بودم بر تنبلی‌ام غلبه کنم. من هر زمان که …
ادامه ی نوشته برای تشویق خودت هدیه بخر